Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti UNITY!cx s.r.o., se sídlem Praha 4, Pod Lázní 1028/12, PSČ 14000, IČ:
28519876, DIČ: CZ28519876, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl C,
vložka 147581, e-mailová adresa info@unity.cx (dále též jen „Prodávající“)
1.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva
a povinnosti smluvních stran, tj. Prodávajícího a jakékoli jiné fyzické či právnické
osoby,
která je zákazníkem Prodávajícího (dále též jen „Zákazník“), vzniklé na základě či v
souvislosti se Zákazníkovým nákupem zboží (zejména fanouškovských předmětů,
textilu a suvenýrů) ze sortimentu Prodávajícího nabízeného v internetovém obchodě
provozovaném Prodávajícím na internetových stránkách fanshop.hc-slavia.cz (dále též
jen „Zboží“; internetový obchod provozovaný Prodávajícím na
internetových stránkách fanshop.hc-slavia.cz dále též jen „E-shop“).
1.2. Je-li Zákazník spotřebitelem, řídí se veškeré právní vztahy vzniklé mezi
Prodávajícím a Zákazníkem, které nejsou těmito VOP upravené, příslušnými
ustanoveními v
České republice aktuálně platných obecně závazných právních předpisů, zejména
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen
„Občanský zákoník“) a
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, (dále jen „Zákon
o ochraně spotřebitele“). Pro účely VOP se spotřebitelem rozumí člověk, který
mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu
svého
povolání uzavírá s Prodávajícím smlouvu nebo s ním jinak jedná (dále též jen
„Spotřebitel“). Hovoří-li tyto VOP o Zákazníkovi a není-li pojem Zákazník v
konkrétním
případě blíže specifikován, má se tím na mysli jak Zákazník, který je Spotřebitelem,
(dále též jen „Zákazník – Spotřebitel“) tak Zákazník, který není Spotřebitelem.
1.3. Není-li Zákazník Spotřebitelem, řídí se veškeré právní vztahy vzniklé mezi
Prodávajícím a Zákazníkem, které nejsou těmito VOP upravené, příslušnými
ustanoveními v České republice aktuálně platných obecně závazných právních
předpisů,
zejména Občanského zákoníku, s výjimkou těch, předmětem jejichž úpravy je
ochrana Spotřebitele.
1.4. Ustanovení VOP upravující práva Spotřebitele se týkají pouze Zákazníka v
postavení Spotřebitele a Zákazník, který není Spotřebitelem, není v žádném
případě
oprávněn se takových práv domáhat.
1.5. Tyto VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, na jejímž základě prodává
Prodávající Zákazníkovi Zboží (dále jen „Smlouva“). Učiněním objednávky Zboží
Zákazník stvrzuje, že se s VOP seznámil, a to v dostatečném předstihu před
uzavřením
Smlouvy, že s nimi souhlasí a je jimi vázán, to vše v celém jejich rozsahu a ve znění,
v jakém byly zveřejněny na webu E-shopu v okamžiku učinění objednávky
Zákazníkem. 1.6. Ustanovením odst. 1.5. VOP není dotčeno právo smluvních stran
sjednat si ve
Smlouvě ujednání od VOP odlišná, která mají v takovém případě přednost.
1.7. VOP jsou vyhotoveny a Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
Smluvní
dokumentaci archivuje Pronajímatel v elektronické podobě (ledaže je Smlouva
uzavřena v jiné formě), třetím osobám je nepřístupná.
1.8. Zákazník výslovně souhlasí s případným použitím prostředků komunikace na
dálku při uzavírání Smlouvy; náklady s tím spojené (tj. na internetové připojení,
telefonní
hovory apod.) si hradí Zákazník sám, a to dle podmínek, které si sjednal s dodavateli
předmětných služeb. Prodávající výlučně v souvislosti s použitím některého z
prostředků
komunikace na dálku Zákazníkovi žádné poplatky
neúčtuje. 2. NABÍDKA ZBOŽÍ
2.1. V E-shopu nabízí Prodávající k prodeji Zboží tam zobrazené.
2.2. Cena Zboží nabízeného v E-shopu je smluvní a vždy uvedena včetně daně
z přidané hodnoty ve výši dle aktuálně platných právních předpisů a veškerých
souvisejících poplatků (to vše společně dále též jen „Cena“). Prodávající však
upozorňuje a Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Cena nezahrnuje případné
náklady
spojené s balením a dodáním Zboží, které mohou být v závislosti na způsobu dodání
zboží Zákazníkovi Prodávajícím dodatečně účtovány. Informace o nákladech spojených
s
balením a dodáním Zboží jsou rovněž uvedeny na webu E-shopu.
2.3. Nabídka Zboží a jeho Cena zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou
zobrazovány na webu E-shopu; tím není dotčena možnost, aby Prodávající
uzavřel
Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo na
změnu nabídky Zboží a/nebo Ceny na webu E-shopu, a to kdykoli a zcela dle svého
uvážení.

2.5. Prodávající na tomto místě upozorňuje, že v nabídce Prodávajícího se nachází
rovněž Zboží, které může být vyrobeno či upraveno podle přání Zákazníka či
pro
jeho potřebu (jako např. fanouškovský dres či jiný fanouškovský předmět
opatřený jménem a číslem Zákazníka, jím vybraného hráče nebo jiným jménem či
číslem dle
výběru
Zákazníka; dále též jen „Personalizované zboží“) a jehož nákup se v některých
případech řídí jiným režimem, než nákup ostatního Zboží (viz dále v textu těchto
VOP).
2.6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré nabídky prodeje Zboží
umístěné na webu E-shopu jsou nezávazné a Prodávající je dle svého uvážení
oprávněn Smlouvu případně neuzavřít, a to především (i) se Zákazníkem, na jehož
straně došlo v
minulosti k porušení některé z povinností plynoucích pro něj ze smlouvy s Prodávajícím
(vč. porušení obchodních podmínek tvořících součást takové smlouvy), zejména pak se
Zákazníkem, který si nepřevzal objednané Zboží či v případě, kdy (ii) Zákazník objedná
Zboží za nesprávně zveřejněnou Cenu (v důsledku chyby, omylem či z důvodu
technických potíží při provozu webu E-shopu). Využije-li Prodávající v konkrétním
případě
svého práva Smlouvu neuzavřít, bude o tom Zákazník informován neprodleně po
učinění objednávky.
3. AKČNÍ NABÍDKY, SLEVOVÉ KUPONY A JINÉ MARKETINGOVÉ AKCE
3.1. Případné akční Ceny platí pouze do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů
akčního Zboží, po dobu časově určenou nebo do oznámení Prodávajícího o
ukončení
příslušné akce. Slevy Zboží v akci, akční nabídky ani případné osobní slevy nelze
kombinovat a sčítat, neuvede-li Prodávající v konkrétním případě předem písemně
jinak. Prodávající si vyhrazuje právo bez udání důvodu upravovat či rušit slevové
kupony,
věrnostní slevy a podobné akční nabídky.
3.2. Při tvorbě objednávky je Zákazníkům umožněno zadání slevového kódu
poskytnutého Prodávajícím v souladu s jeho pravidly. Neuvede-li Prodávající
v konkrétním případě jinak, slevový kód není možné (i) uplatňovat opakovaně,
(ii)
kombinovat s jinými slevami, (iii) uplatňovat na zlevněné Zboží či Zboží ve výprodeji.
3.3. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo dojde-li z jiného důvodu k vrácení Zboží,
při
jehož nákupu byl využit slevový kupón, má Zákazník nárok na vrácení pouze
těch peněžních prostředků, které za Zboží v daném případě skutečně uhradil.
3.4. Nevyužije-li Zákazník slevového kupónu v době jeho platnosti, není
oprávněn požadovat
po Prodávajícím jakoukoli kompenzaci.
3.5. Na dárky poskytované Prodávajícím zdarma se nevztahuje žádná záruka a
v souvislosti s nimi není možné uplatňovat jakákoliv práva z odpovědnosti za
vady.
3.6. V případě, že Zákazník využije marketingové množstevní akce pořádané
Prodávajícím, v rámci které může Zákazník vedle jím zakoupeného (hlavního)
Zboží
získat také vedlejší Zboží za sníženou cenu či zcela zdarma (např. akce 1+1 zdarma,
2+1 zdarma, dárek zdarma při nákupu nad určitou hodnotu, dárek zdarma při nákupu
určitého
Zboží, 1+1 za polovinu Ceny apod.) a následně odstoupí od Smlouvy nebo dojde z
jakéhokoli jiného důvodu k vrácení Zboží nakoupeného v rámci takové
marketingové
množstevní akce, je Zákazník povinen vrátit Prodávajícímu vždy jak Zboží hlavní, tak
také veškeré vedlejší Zboží, které od Prodávajícího obdržel, to vše ve stavu dle odst.
10.6., resp. 11.5. těchto VOP.
4. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ
4.1. Nabídka Zboží zveřejněná na webu E-shopu není návrhem na uzavření
jakékoli smlouvy.
4.2. Zákazník bere na vědomí, že za návrh Smlouvy je považována objednávka
Zboží učiněná Zákazníkem (dále též jen „Objednávka“).
4.3. Objednávku činí Zákazník předně prostřednictvím E-shopu, přičemž před
samotným odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněna kontrola a oprava chyb
vzniklých při zadávání dat. V rámci E-shopu provádí Zákazník Objednávku, tj. vyplňuje
a zasílá objednávkový formulář, (i) prostřednictvím svého uživatelského účtu na
základě
své
předchozí registrace na webu E-shopu (dále též „Uživatelský účet“) a/nebo (ii)
přímo, bez předchozí registrace, prostřednictvím webového rozhraní E-shopu.
4.4. Objednávku je však možné učinit také některým z následujících způsobů:
4.4.1. osobně v provozovně Prodávajícího na adrese Vladivostocká 1460/10, Praha 10
– Vršovice, 100 00 (dále též jen „Provozovna“);
4.4.2. telefonicky na tel. čísle +420 704 398 953
4.4.3. prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu
fanshop@hc- slavia.cz;
4.4.4. poštou, zasláním Objednávky na adresu Provozovny.
4.5. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že každá jeho Objednávka je (bez
ohledu na způsob, jakým je učiněna) považována za závaznou a Zákazník se učiněním
Objednávky mj. zavazuje k úhradě Ceny za objednané Zboží a jeho převzetí.
4.6. Objednává-li Zákazník Zboží jinak, než prostřednictvím E-shopu, je povinen uvést
v Objednávce následující údaje:
4.6.1. v případě Zákazníka - Spotřebitele – jméno a příjmení, bydliště,
e-mailovou adresu a případně též telefonní číslo;
4.6.2. v případě Zákazníka, který není Spotřebitelem - název firmy, sídlo,
IČ, případně DIČ, e-mailovou adresu a případně též telefonní či faxové
číslo;
4.6.3. název objednávaného Zboží a jeho bližší popis pro rozlišení (zejm.
je-li Zboží prodáváno ve vícero variantách či velikostech);
4.6.4. množství objednávaného Zboží;
4.6.5. dodací adresu (liší-li se od adresy bydliště/sídla) – nebude-li tato
uvedena, bude Zboží dodáno na adresu bydliště/sídla;
4.6.6. den dodání Zboží, dohodne-li se Zákazník s Prodávajícím odlišně od těchto
VOP; 4.6.7. jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné za Zákazníka jednat, případně
také otisk razítka Zákazníka (umožňuje-li to forma Objednávky);
4.6.8. jméno a příjmení kontaktní osoby (nebude-li tento údaj uveden, má se za to,
že k převzetí dodávaného Zboží je oprávněn Zákazník, popřípadě jakýkoli
jeho zaměstnanec).
4.7. Nebude-li Objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího odstavce, je
považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí
kontaktovat
Zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků Objednávky. Objednávka se považuje
za úplnou okamžikem, kdy bude Zákazníkovi doručena e-mailová zpráva
Prodávajícího potvrzující úplnost Objednávky.
4.8. Při provádění Objednávky, resp. při registraci Uživatelského účtu, je Zákazník
povinen uvádět veškeré údaje správně a pravdivě. Údaje Uživatelského účtu je
Zákazník povinen při jakékoli jejich změně neprodleně aktualizovat. Veškeré údaje
uvedené Zákazníkem v rámci Uživatelského účtu či při a/nebo v souvislosti s
prováděním
Objednávky jsou Prodávajícím považovány za pravdivé, aktuální a
správné. 5. SMLOUVA
5.1. Smlouvou se Prodávající mj. zavazuje odevzdat Zákazníkovi Zboží, které je
předmětem koupě a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo a Zákazník se
mj.
zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Cenu.
5.2. K uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Zákazníkem dochází:
5.2.1. v případě Objednávky učiněné prostřednictvím E-shopu, telefonicky, poštou
či prostřednictvím e-mailové zprávy okamžikem, kdy je Zákazníkovi doručena
e-mailová zpráva Prodávajícího potvrzující přijetí takové Objednávky (v této emailové
zprávě zašle
Prodávající Zákazníkovi také kopii VOP);
5.2.2. v případě osobní Objednávky okamžikem, kdy Prodávající
písemně potvrdí Zákazníkovi přijetí takové Objednávky.
5.3. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat dodatečné potvrzení Objednávky
Zákazníkem; Smlouva je v takovém případě uzavřena až okamžikem
opětovného
potvrzení Objednávky Zákazníkem. Nepotvrdí-li Zákazník opětovně Objednávku do 2
pracovních dnů od žádosti Prodávajícího, Prodávající Objednávku automaticky stornuje
a Smlouva nebude uzavřena.
6. UŽIVATELSKÝ ÚČET
6.1. Přístup k Uživatelskému účtu Zákazníka je zabezpečen uživatelským jménem
a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací
nezbytných k přístupu do Uživatelského účtu.
6.2. Zákazník není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím
osobám. 6.3. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení Uživatelského účtu
Zákazníka, a to
především v případě jeho nevyužívání po dobu delší 3 let či v případě porušení některé
z povinností Zákazníka spojených s Uživatelským účtem či pro něj plynoucích zejména
z
jakékoli smlouvy uzavřené s Prodávajícím (včetně obchodních podmínek tvořících
její součást).
6.4. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho Uživatelský účet nemusí
být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu
hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího či třetích osob.
6.5. Prodávající v žádném případě neodpovídá za žádnou újmu vzniklou
případně Zákazníkovi v důsledku porušení jakékoli jeho povinnosti dle tohoto čl.
6. VOP.
7. DODACÍ PODMÍNKY
7.1. Způsob dodání Zboží je z možností určených Prodávajícím volen Zákazníkem
v průběhu vytváření Objednávky.
7.2. Zákazník je povinen dodávané Zboží převzít. Zboží zakoupené v E-shopu
může být Zákazníkovi dodáno některým z následujících způsobů:
7.2.1. osobním převzetím v Provozovně; nebo
7.2.2. na dobírku, a to prostřednictvím společnosti Geis Parcel CZ s.r.o., IČ:
63077051 (dále jen „Geis Parcel“) – tuto formu dodání je však možné využít
pouze
při doručování Zboží v rámci České republiky;
7.2.3. zasláním na Zákazníkem uvedenou adresu v České republice či na Slovensku,
a to prostřednictvím společnosti Geis Parcel – v takovém případě je vyžadována
platba za Zboží předem;
7.2.4. prostřednictvím služby Geis Point poskytované společností Geis
Parcel, tj. doručením objednaného Zboží na výdejní místo, které si Zákazník
v
průběhu Objednávky zvolí - v takovém případě je vyžadována platba za Zboží
předem; 7.2.5. zasláním na Zákazníkem uvedenou adresu v zahraničí, a to
prostřednictvím společnosti Česká pošta, s. p., IČ: 47114983 – v takovém případě
je vyžadována platba za Zboží předem.
7.3. Dodací lhůta se řídí předně údajem o dostupnosti Zboží uvedeným v E-shopu
u konkrétního typu Zboží. Zboží, které má Prodávající skladem, je obvykle expedováno
1- 3 pracovní dny po obdržení Objednávky či platby (je-li zvolena či vyžadována
platba předem), obvyklá doba dodání Zboží Zákazníkovi činí 1 – 2 pracovní dny ode
dne expedice. U Zboží, které Prodávající skladem nemá se předpokládaná doba
expedice a následného dodání Zboží prodlužuje o dobu uvedenou v údaji o
dostupnosti Zboží. O tom, že Zboží bylo expedováno je Zákazník informován
e-mailovou zprávou.
7.4. Není-li zakoupené Zboží možné dodat v uvedené dodací lhůtě, Prodávající
o této skutečnosti Zákazníka neprodleně vyrozumí, a to společně s informací o
náhradním termínu dodání objednaného Zboží, případně nabídne Zákazníkovi
náhradní (srovnatelné) Zboží. Zákazník je v takovém případě oprávněn náhradní
termín dodání či
náhradní Zboží neakceptovat a namísto toho od Smlouvy odstoupit.
7.5. Zákazník je povinen Prodávajícího prokazatelně a včas informovat o změně
místa dodání objednaného Zboží nebo kontaktní osoby. Prodávající v žádném
případě
neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním Zboží,
bylo-li takové dodání Zboží způsobeno z důvodu nesplnění této povinnosti Zákazníka.
7.6. V případě, že z důvodů na straně Zákazníka je nutné opakované dodání
Zboží nebo dodání jiným způsobem, než který Zákazník zvolil v Objednávce, je
Zákazník
povinen uhradit veškeré náklady spojené s takovým dodáním.
7.7. Zvolil-li Zákazník osobní převzetí Zboží v Provozovně, bude Prodávajícím
informován, jakmile bude Zboží připraveno k vyzvednutí. Nevyzvedne-li si Zákazník
Zboží
objednané k osobnímu odběru do 14 dnů ode dne, kdy bylo Zákazníkovi na jeho e-
mailovou adresu zasláno oznámení o tom, že Zboží je připraveno k vyzvednutí
a nedohodne-li se Zákazník s Prodávajícím v konkrétním případě jinak,
Prodávající Objednávku Zákazníka stornuje a Smlouva se bez dalšího ruší.
7.8. Při převzetí Zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat stav
zásilky (zejm. neporušenost obalu zásilky, počet balíků) a v případě jakýchkoliv
závad tyto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu
nasvědčujícímu
neoprávněnému vniknutí do zásilky není Zákazník povinen zásilku od přepravce
převzít. 8. PLATBA ZA ZBOŽÍ
8.1. Způsob platby za Zboží je z možností určených Prodávajícím volen
Zákazníkem při vytváření Objednávky. Prodávající nepožaduje od Zákazníka
zálohu ani jinou
obdobnou platbu, v odůvodněných případech však Prodávající požaduje platbu za
Zboží předem.
8.2. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že v případě dodání zakoupeného Zboží na
místo určené Zákazníkem je Zákazník povinen uhradit Prodávajícímu společně s
Cenou za Zboží také náklady spojené s balením a dodáním Zboží na určené místo;
výše těchto nákladů je určena dle cen uvedených ke dni učinění Objednávky na webu
E-shopu. Není-
li dále uvedeno výslovně jinak, Cenou se rozumí i náklady spojené s balením a
dodáním Zboží.
8.3. Cenu za Zboží je možné uhradit:
8.3.1. v hotovosti či platební kartou v Provozovně při osobním převzetí Zboží;
nebo 8.3.2. v hotovosti či platební kartou na dobírku při převzetí od přepravce;
nebo
8.3.3. bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího č. 2901098876/2010
pro Českou republiku a č. 2901458843 / 8330 pro Slovensko – zvolí-li Zákazník
tento způsob platby a nebudou-li peněžní prostředky odpovídající Ceně za
Zákazníkem objednané Zboží připsány na účet Prodávajícího do 7 pracovních dní
ode dne učinění Objednávky, Prodávající Objednávku Zákazníka stornuje a
Smlouva se
bez dalšího ruší nebo
8.3.4. bezhotovostně platební kartou přes internet (v takovém případě dochází k
zúčtování dle podmínek příslušné banky a/nebo provozovatele příslušné platební
karty);
nebo
8.3.5. prostřednictvím služby Paypal (v takovém případě dochází k zúčtování
dle podmínek provozovatele služby Paypal) – tento způsob úhrady Ceny za
Zboží lze zvolit pouze v případě, že je Zboží objednáváno do zahraničí,
přičemž v případě způsobu platby dle pododst. 8.3.3, 8.3.4. či 8.3.5 VOP
bude Zboží Prodávajícím expedováno až po připsání platby na jeho
bankovní účet.
8.4. Prodávající upozorňuje, že od Zákazníka, který si v minulosti nepřevzal Zboží
objednané na dobírku či za objednané Zboží neuhradil Cenu, bude Prodávající při
každé další Objednávce požadovat platbu předem s tím, že objednané Zboží bude
expedováno
či Zákazníkovi předáno až poté, kdy budou peněžní prostředky odpovídající celé
Ceně za Zboží uhrazeny Prodávajícímu (tj. po připsání na bankovní účet
Prodávajícího či
po zaplacení v Provozovně). Nebude-li v takovém případě Cena za objednané
Zboží Zákazníkem uhrazena do 15 dní ode dne učinění Objednávky,
Zákazníkova
Objednávka bude Prodávajícím automaticky stornována a Smlouva se bez dalšího
ruší. 8.5. Prodávající si dále vyhrazuje právo vyžadovat po Zákazníkovi, který má vůči
Prodávajícímu neuhrazené dluhy po splatnosti nebo takové dluhy v minulosti měl,
platbu v hotovosti při předání Zboží nebo platbu předem převodem na účet
Prodávajícího.
Pokud Zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si Prodávající právo dodat
mu objednané Zboží až poté, co veškeré své dluhy vůči Prodávajícímu uhradí a
takové
jednání nemůže být považováno za prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží či
porušení jakékoli jeho jiné povinnosti.
8.6. Prodávající dále upozorňuje, že objedná-li si Zákazník Personalizované
zboží, bude Prodávající vyžadovat platbu Ceny za takové Personalizované zboží
předem.
Výroba objednaného Personalizovaného zboží bude zahájena až poté, kdy
budou peněžní prostředky odpovídající celé Ceně za Personalizované zboží
uhrazeny
Prodávajícímu (tj. po zaplacení v Provozovně či po připsání na bankovní účet
Prodávajícího). Nebude-li Cena za objednané Personalizované zboží Zákazníkem
uhrazena do 15 dní ode dne Objednávky, Prodávající Zákazníkovu Objednávku
automaticky stornuje a Smlouva se bez dalšího ruší.
8.7. V případě platby Ceny bezhotovostním převodem je Zákazník vždy povinen
uvést variabilní symbol, kterým je číslo Objednávky. Cena se v takovém případě považuje
za uhrazenou okamžikem připsání odpovídajících peněžních prostředků na
účet Prodávajícího. Neuvede-li Zákazník variabilní symbol či neuvede-li jej správně,
je Prodávající oprávněn pozdržet expedici Zboží až do doby, kdy bude platba
Zákazníka s jistotou identifikována a takové pozdržení expedice Zboží nemůže být v
žádném případě považováno za prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží či porušení
jakékoli jeho jiné povinnosti.
8.8. Daňový doklad - faktura a případné další doklady budou Zákazníkovi předány
společně se Zbožím, případně zaslány po zaplacení celé Ceny za Zboží na jeho e-
mailovou adresu.
8.9. Dohodne-li se Prodávající se Zákazníkem, že Cena za Zboží bude Zákazníkem
uhrazena až na základě Prodávajícím vystavené faktury, je Cena splatná do 7 dnů od
dodání Zboží Zákazníkovi nebo do data splatnosti uvedeného na vystavené faktuře (dle
toho, který z okamžiků je pozdější).
8.10. Zákazník je oprávněn do data splatnosti daňový doklad - fakturu vrátit (tj.
prokazatelným způsobem doručit Prodávajícímu), obsahuje-li daňový doklad nesprávné
cenové údaje nebo chybí-li některá z jeho zákonných náležitostí. Spolu s vráceným
daňovým dokladem je Zákazník povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru
daňový doklad vykazuje. V případě, že je daňový doklad skutečně vystaven chybně,
vystaví Prodávající Zákazníkovi nový daňový doklad. Povinnost Zákazníka zaplatit Cenu
ve lhůtě splatnosti uvedené na původním daňovém dokladu tím není dotčena, ledaže
vada daňového dokladu spočívá v nesprávně určené výši Ceny (v takovém případě
počíná běžet lhůta splatnosti daňového dokladu ode dne doručení opraveného daňového
dokladu Zákazníkovi).
8.11. V případě prodlení Zákazníka se zaplacením Ceny (její části) ztrácí Zákazník nárok
na slevy, které mu Prodávající případně poskytl; Zákazník, který není Spotřebitelem, je
současně povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky
za každý započatý den prodlení.
8.12. Prodávající je povinen vystavit Zákazníkovi účtenku a zároveň je povinen
zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku
nejpozději do 48 hodin. Zákazník souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické
podobě.
9.
VÝMĚNA ZBOŽÍ
9.1. Prodávající nabízí Zákazníkovi v případě nesprávného výběru Zboží (např.
nevhodná velikost apod.) možnost výměny zakoupeného Zboží, a to za předpokladu, že
to Prodávajícímu dovolí dostupnost nově požadovaného Zboží a jeho skladové
zásoby. Zakoupené Zboží však musí být vráceno Prodávajícímu zpět nepoškozené,
nepoužité,
úplné, neopotřebené, neprané a stejné velikosti, v originálním neporušeném balení,
včetně všech identifikačních štítků a spolu s daňovým dokladem - fakturou.
9.2. Vyměnit nelze Zboží, které se v průběhu jeho přepravy zpět Prodávajícímu poškodí v
důsledku volby nevhodného obalu ze strany Zákazníka.
9.3. Veškeré náklady spojené s takovou výměnou Zboží nese v plné výši Zákazník.
10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
10.1. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
10.1.1.se Zákazník ocitne v prodlení s úhradou Ceny a toto své prodlení nenapraví ani v
dodatečné lhůtě 7 dní ode dne, kdy k tomu byl Prodávajícím vyzván (toto ujednání se
uplatní v případě, kdy jiné ustanovení těchto VOP nespojuje
s neprovedením platby za Zboží zrušení Smlouvy); a/nebo
10.1.2. se Zákazník ocitne v prodlení s převzetím objednaného Zboží a toto své
prodlení nenapraví ani v dodatečné lhůtě 7 dní ode dne, kdy k tomu byl
Prodávajícím vyzván (toto ujednání se uplatní v případě, kdy jiné ustanovení těchto VOP
nespojuje s nepřevzetím objednaného Zboží zrušení Smlouvy); a/nebo
10.1.3. výjimečně dojde k situaci, kdy Prodávající nebude z důvodu na straně třetích
osob či vyšší moci schopen dodat objednané Zboží za sjednaných podmínek; a/nebo
10.1.4. v době od uzavření Smlouvy do expedice objednaného Zboží dojde k
výrazným změnám cen dodavatele Zboží a/nebo cen přepravy Zboží a/nebo
Prodávající zjistí, že Zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a Zákazník
neakceptoval odpovídající změnu Smlouvy (tedy zvýšení Ceny Zboží či nákladů na
přepravu) a ani nedošlo k jiné dohodě mezi Prodávajícím a Zákazníkem.
10.2. Zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se Prodávající ocitne v
prodlení s dodáním Zboží a toto své prodlení nenapraví ani v dodatečné lhůtě 15 dní ode
dne, kdy k tomu byl Zákazníkem vyzván.
10.3. Ujednáním dle odst. 10.1. a 10.2. VOP není dotčena možnost smluvních stran
odstoupit od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem či jiným ustanovením VOP.
Zákazník, který není Spotřebitelem, však není v žádném případě oprávněn od Smlouvy
odstoupit výlučně z důvodu, pro který to právní předpisy umožňují Spotřebiteli.
10.4. Nestanoví-li zákon či VOP v konkrétním případě jinak, každé odstoupení od
Smlouvy musí mít písemnou formu a musí v něm být uveden důvod odstoupení, přičemž
písemný projev vůle odstoupit od této Smlouvy musí být druhé straně Smlouvy
prokazatelně doručen. Okamžikem doručení projevu vůle odstoupit od této Smlouvy
druhé smluvní straně se Smlouva od počátku ruší.
10.5. Prodávající upozorňuje a Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že odstoupí-li
Zákazník od Smlouvy neoprávněně (neplatně) a i přesto zašle zakoupené Zboží zpět
Prodávajícímu, Prodávající zásilku obsahující vracené Zboží nepřijme, případně ji na
náklady Zákazníka zašle zpět; nepodaří-li se zásilku doručit zpět Zákazníkovi, naloží
Prodávající se Zbožím dle svého uvážení bez nároku Zákazníka na vrácení peněžních
prostředků uhrazených případně v souvislosti s koupí tohoto Zboží Prodávajícímu.
10.6. Využije-li Zákazník, který není Spotřebitelem, oprávněně svého práva odstoupit od
Smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu zakoupené Zboží nepoškozené, nepoužité,
úplné, neopotřebené, pokud možno v původním obalu se všemi identifikačními štítky,
neprané a stejné velikosti, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy.
Zákazník, který není Spotřebitelem, bere na vědomí a souhlasí s tím, že vrátí-li
Prodávajícímu Zboží nekompletní nebo prokazatelně použité či poškozené, má
Prodávající vůči takovému Zákazníkovi nárok na peněžitou náhradu za snížení hodnoty
Zboží; tento nárok je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka,
který není Spotřebitelem, na vrácení Ceny. Prodávající tedy v takovém případě vrátí
Zákazníkovi, který není Spotřebitelem, peněžní prostředky ve výši tomu odpovídající.
Zákazník, který není Spotřebitelem, dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že není-li
vrácení Zboží možné či bude-li vrácené Zboží dále neprodejné (např. z důvodu zničení
nebo rozsáhlého poškození) může pohledávka Prodávajícího na peněžitou náhradu za
snížení hodnoty Zboží svou výší odpovídat až plné Ceně Zboží.
10.7. Prodávající upozorňuje a Zákazník bere na vědomí, že nelze odstoupit od
smluv uvedených v § 1837 Občanského zákoníku, zejména tedy Zákazník nemůže
odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je koupě Personalizovaného zboží (tím
však nejsou dotčena Zákazníkova práva z odpovědnosti Prodávajícího za vady
Personalizovaného zboží).
11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZ UVEDENÍ DŮVODU
11.1. S výjimkou případů uvedených výše v odst. 10.7. VOP je Zákazník - Spotřebitel
oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů (i) ode dne
převzetí zakoupeného Zboží; anebo (ii) je-li předmětem Smlouvy několik druhů Zboží
nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Lhůta pro
odstoupení od Smlouvy uvedená v předchozí větě se považuje za zachovanou,
pokud Zákazník - Spotřebitel v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že
od Smlouvy odstupuje (i bez uvedení důvodu).
11.2. Takové odstoupení od Smlouvy lze učinit osobně v Provozovně, či jej lze doručit
v písemné podobě na adresu Provozovny či elektronicky na e-mailovou adresu
fanshop@hc-slavia.cz. Pro účely tohoto odstoupení od Smlouvy může Zákazník -
Spotřebitel využít formulář, který tvoří přílohu těchto VOP.
11.3. V případě odstoupení bez uvedení důvodu je Zákazník - Spotřebitel povinen
vrátit Prodávajícímu zpět zakoupené Zboží, a to na vlastní náklady a nejpozději do 14
dnů po odstoupení Zákazníka - Spotřebitele od Smlouvy (i) osobně, na adrese
Provozovny, nebo (ii) zasláním na adresu Provozovny (to však doporučeně, nikoliv na
dobírku). Zákazník - Spotřebitel nese náklady za vrácení Zboží, jestliže toto nemůže být
pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
11.4. V případě odstoupení bez uvedení důvodu vrátí Prodávající Zákazníkovi -
Spotřebiteli Cenu nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Prodávající však není povinen
vrátit Zákazníkovi - Spotřebiteli Cenu dříve, než mu Zákazník - Spotřebitel Zboží předá
zpět nebo prokáže, že mu Zboží odeslal. Společně s Cenou vrátí v případě odstoupení
bez
uvedení důvodu Prodávající Zákazníkovi - Spotřebiteli rovněž případně
dodatečně účtované náklady na dodání Zboží, avšak zvolil-li si Zákazník - Spotřebitel jiný
než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající náklady
na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
11.5. Zákazník - Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Zboží v
důsledku nakládání se Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s
povahou a vlastnostmi Zboží, vč. jeho funkčnosti. Zákazník - Spotřebitel bere na vědomí,
že vrátí-li Prodávajícímu Zboží s hodnotou sníženou v důsledku nakládání se Zbožím
jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, vč.
jeho funkčnosti, má Prodávající vůči takovému Zákazníkovi nárok na peněžitou náhradu
za snížení hodnoty Zboží.
12. PRÁVA ZÁKAZNÍKA Z ODPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY
12.1. Odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží, které se projeví jako rozpor se
Smlouvou po převzetí zakoupeného Zboží, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele (v případě Zákazníka - Spotřebitele).
12.2. Prodávající odpovídá Zákazníkovi za bezvadnost Zboží při jeho převzetí; za vadu
se považuje i dodání jiného Zboží. Zejména Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že v
době, kdy Zákazník Zboží převzal:
12.2.1. má zakoupené Zboží vlastnosti, které si strany ve Smlouvě ujednali,
resp. vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem
na povahu Zboží a na základě reklamy Prodávajícím prováděné;
12.2.2. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se
Zboží tohoto druhu obvykle používá;
12.2.3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo
předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
12.2.4. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
12.2.5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
12.3. Ujednání dle odst. 12.2. VOP se nepoužije (i) u Zboží prodávaného za nižší Cenu
na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána, (ii) na opotřebení Zboží způsobené jeho
obvyklým užíváním, (iii) u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo
opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Zákazníkem, nebo (iv) vyplývá-li to z povahy
Zboží.
12.4. Práva Zákazníka vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží,
včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Zákazník u Prodávajícího na
adrese Provozovny (osobně či písemně) či elektronicky na e-mailové
adrese fanshop@hc-slavia.cz.
12.5. Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá (i) vada, kterou má Zboží při
přechodu nebezpečí škody na Zákazníka, byť se projeví až později a/nebo (ii) vada
vzniklá později, způsobil-li jí Prodávající porušením své povinnosti. Nebezpečí škody
přechází na Zákazníka převzetím Zboží.
12.6. Není-li zakoupené Zboží při převzetí Zákazníkem ve shodě se Smlouvou (dále
jen „Rozpor“), má Zákazník právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného
odkladu uvedl Zboží do stavu odpovídajícího Smlouvě, a to podle požadavku Zákazníka
buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může
Zákazník požadovat přiměřenou slevu z Ceny Zboží nebo od Smlouvy odstoupit. To
neplatí, věděl-li Zákazník o Rozporu před převzetím Zboží nebo Rozpor sám způsobil.
Rozpor, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí Zboží, se považuje za Rozpor
existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze Zboží nebo pokud se
neprokáže opak.
12.7. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím
Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil.
13. ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE
13.1. Prodávající poskytuje na jím prodávané Zboží záruku za jakost v délce 24
měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem, ve kterém Zákazník Zboží převezme.
Prodávající upozorňuje, že v případě vyřízení reklamace formou výměny Zboží neběží
nová záruční doba.
13.2. Jako doklad o záruce vystavuje Prodávající obvykle ke každému zakoupenému
Zboží doklad o zakoupení (daňový doklad - faktura) se zákonem uvedenými údaji, které
jsou potřeba pro uplatnění záruky. Na žádost Zákazníka poskytne Prodávající záruku
formou záručního listu.
13.3. Prodávající doporučuje, aby Zákazník zakoupené Zboží bezodkladně po jeho
převzetí prohlédl a v případě zjištění jakýchkoli vad informoval Prodávajícího, a to jedním
z následujících způsobů:
13.3.1. osobně, na adrese Provozovny;
13.3.2. elektronicky, zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu
fanshop@hc-slavia.cz;
13.3.3. písemně, na adrese Provozovny; nebo
13.3.4. telefonicky, na tel. čísle +420 704 398 953, přičemž reklamované Zboží je potřeba
následně doručit zpět na adresu Provozovny, pokud možno v originálním obalu nebo
vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a jejího případného projevu, dokladem
prokazujícím koupi Zboží (tj. daňovým dokladem či jeho kopií nebo záručním listem) a
kontaktními údaji Zákazníka (zejm. zpáteční adresa, e-mail a/nebo tel. číslo). Stejně tak
Prodávající doporučuje zvolit upřednostňovaný způsob vyřízení reklamace (oprava,
výměna, vrácení peněžních prostředků, odstoupení od Smlouvy).
13.4. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel
od Zákazníka reklamované Zboží.
13.5. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na
Zboží na Zákazníka vnější událost (ledaže vadu způsobil Prodávající). Dále se záruka
nevztahuje na poškození vzniklá mj.:
13.5.1. mechanickým poškozením Zboží,
13.5.2. používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají (zejm. teplotou,
prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí) určení, povaze a
charakteru Zboží,
13.5.3. neodborným zacházením či obsluhou nebo nesprávnou péčí o Zboží,
13.5.4. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s
určením, povahou a charakterem Zboží,
13.5.5. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.
13.6. V případě reklamace Zboží vydá Prodávající Zákazníkovi písemné potvrzení o tom,
kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení je
Zákazníkem požadován, a to e-mailem či osobně (reklamuje-li Zákazník Zboží osobně)
bezprostředně po přijetí reklamace. Prodávající upozorňuje a Zákazník bere na vědomí,
že takové písemné potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace, s tím, že
oprávněnost reklamace bude posouzena až následně, v rámci reklamačního řízení.
13.7. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem, informuje Prodávající
Zákazníka na jím uvedenou e-mailovou adresu či prostřednictvím jiného, Zákazníkem k
tomu určeného, kontaktního údaje.
13.8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých
případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle
druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci (včetně
odstranění vad) vyřídí Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů
ode dne jejího uplatnění (ledaže se Prodávající se Zákazníkem dohodnou jinak).
Následně vydá Prodávající Zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a
době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Zákazník je
povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost nezbytnou k vyřízení reklamace
(prodloužení lhůty k vyřízení reklamace působené neposkytnutím potřebné součinnosti ze
strany Zákazníka nemůže být považováno za prodlení Prodávajícího či porušení jakékoli
jeho jiné povinnosti).
13.9. V případě oprávněné reklamace má Zákazník právo na náhradu nejnižších
nákladů nutných pro uplatnění reklamace (zejm. základní poštovné); Prodávající nehradí
náklady na expresní přepravu a obdobné služby, jejichž využití není pro reklamaci
nezbytně nutné. O proplacení nákladů je Zákazník povinen požádat Prodávajícího bez
zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od konce záruční doby.

14. OSTATNÍ USTANOVENÍ
14.1. Vlastnické právo k zakoupenému Zboží nabývá Zákazník, který není Spotřebitelem,
okamžikem zaplacení Ceny za Zboží.
14.2. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění a
činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v
rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním Zákona o
ochraně spotřebitele vykonává ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce
(adresa ústředního inspektorátu: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: www.coi.cz).
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).
14.3. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící
webové rozhraní E-shopu (včetně fotografií nabízeného Zboží) jsou chráněny autorským
právem. Zákazník se zavazuje nevykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo
třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové
vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu.
14.4. Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní E-shopu používat
mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv
na provoz webového rozhraní E-shopu. Webové rozhraní E-shopu je možné užívat jen v
rozsahu, který není na úkor práv ostatních Zákazníků, a který je v souladu s jeho
určením.
14.5. Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi - Spotřebiteli vázán žádnými kodexy
chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
14.6. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob
do webového rozhraní E-shopu nebo v důsledku užití webu E-shopu v rozporu s
jeho určením.
14.7. Zákazník - Spotřebitel výslovně souhlasí se sdělením údajů dle § 1811 odst. 1
Občanského zákoníku a údajů dle § 1820 odst. 1 Občanského zákoníku formou
zveřejnění na webu Eshopu, jakož i formou jejich zahrnutí do těchto VOP, které je možné
uchovat a opakovaně zobrazovat a takové sdělení těchto údajů považuje za dostatečné.
14.8. Prodávající je oprávněn jednostranně započítávat veškeré své pohledávky za
Zákazníkem vůči pohledávkám Zákazníka za Prodávajícím.
14.9. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že jedná-li vůči Prodávajícímu
namísto Zákazníka jeho zástupce, zaměstnanec či jiná jím pověřená osoba, je Zákazník z
takového jednání vůči Prodávajícímu zavázán, jako by jej učinil osobně, a to v plném
rozsahu.
14.10. Informace o zpracování osobních údajů ze strany Prodávajícího jsou k dispozici
na fanshop.hc-slavia.cz.
14.11. Kontaktní údaje Prodávajícího – adresa pro doručování písemností:
Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10 - Vršovice, elektronická adresa:
fanshop@hc-slavia.cz , tel.: +420 704 398 953.
15. ŘEŠENÍ SPORŮ
15.1. Mimosoudní vyřizování stížností Zákazníků - Spotřebitelů zajišťuje
Prodávající prostřednictvím e-mailové adresy fanshop@hc-slavia.cz. Informaci o vyřízení
stížnosti Zákazníka zašle Prodávající na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v jeho
stížnosti. Se stížností se lze obrátit rovněž na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů: Subjektem věcně příslušným
k mimosoudnímu řešení sporů mezi Prodávajícím a Zákazníkem – Spotřebitelem je
Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Zákazník - Spotřebitel může využít rovněž
platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


15.2. Pokud vztah Smlouvou založený a/nebo s ní související obsahuje mezinárodní
(zahraniční) prvek, sjednávají strany, že takový vztah se v plném rozsahu řídí právním
řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně
závazných právních předpisů, od kterých se nelze odchýlit dohodou stran. Pro
rozhodování o všech sporech ze Smlouvy (včetně těchto VOP) či s ní souvisejících si
Prodávající a Zákazník výslovně volí jako věcně i místně příslušný Obvodní soud pro
Prahu 7.
15.3. Zákazník, který není Spotřebitelem, na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
16.1. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se neplatným či
neúčinným v budoucnu stane, zavazují se strany Smlouvy řídit se takovým ustanovením,
jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce podobá. Neplatnost
nebo neúčinnost jednoho ustanovení VOP se nedotýká platnosti nebo účinnosti ostatních
ustanovení VOP. Změny a doplňky Smlouvy, resp. VOP musí být učiněny v písemné či
elektronické formě.
16.2. Není-li stanoveno jinak či nedohodnou-li se smluvní strany jinak, veškerá
korespondence související s nákupem Zákazníka v E-shopu, resp. se Smlouvou bude
činěna prostřednictvím e-mailových zpráv či písemně. Přípustnou formou doručování
písemné korespondence je osobní předání oproti podpisu nebo doručení poštou formou
doporučené zásilky na adresu Provozovny či na adresu Zákazníka jím uvedenou. Za
doručení písemné korespondence se pro účely Smlouvy považuje též případ, kdy adresát
odmítne osobní předání nebo doručení poštou nebo není-li písemná korespondence, jež
byla uložena na poště jako nedoručená, vyzvednuta adresátem do 10 dnů od takového
uložení, přičemž za doručení se považuje 11. den od uložení. V případě elektronické
korespondence se za doručení považuje okamžik přijetí elektronické korespondence na
server příchozí pošty, přičemž integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být
zajištěna certifikátem.
16.3. Nedílnou součást těchto VOP tvoří příloha – vzorový formulář pro odstoupení od
smlouvy.
16.4. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 20. 11. 2018. VOP jsou Zákazníkovi k dispozici na
webu Eshopu. Prodávající si vyhrazuje právo VOP měnit podle svých potřeb v souladu s
obchodní strategií a aktuálním stavem na trhu, přičemž nové znění VOP zveřejní
Prodávající vždy na svých internetových stránkách a toto je platné ode dne jejich zveřejní.
Změnou znění VOP však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
jejich předchozího znění.


Příloha:
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
Oznámení o odstoupení od smlouvy
- Adresát: UNITY!cx s.r.o., se sídlem Praha 4, Pod Lázní 1028/12, PSČ 14000, doručovací
adresa: UNITY!cx s.r.o., Fanshop HC Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10
100 00 Praha 10 - Vršovice, e-mailová adresa fanshop@hc-slavia.cz
- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto
zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte