Pravidla spotřebitelské soutěže „VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ“

                                                                                         I. Úvodní informace

 • Tento dokument upravuje pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže „Velká letní soutěž se Slavii Praha“ (dále jen „Soutěž“); jedná se o jediný dokument, který závazně upravuje pravidla Soutěže.
 • Organizátor a pořadatel Soutěže: UNITY!cx s.r.o., se sídlem Praha 4, Pod Lázní 1028/12, PSČ 14000, IČ: 28519876, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147581 (dále jen „Prodávající“).
 • Spoluorganizátor a spolupořadatel Soutěže: HC Slavia Praha a.s., se sídlem Vladivostocká 1460/10, Praha 10, 100 00, IČ: 61507393, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12052 (dále jen „Slavia“).
 • Prodávající je obchodní společností provozující:
  • internetový obchod na webové adrese https://fanshop.hc-slavia.cz (dále jen „Fanshop“);
  • kamennou prodejnu Fanshopu provozovanou na adrese Vladivostocká 1460/10, Praha 10, 100 00. 32; dále jen „Prodejna“);
  • facebookovou fanouškovskou stránku „Fanshop HC Slavia Praha“ (dále jen „FB Fanshop“);
  • instagramový profil „fanshophcslavia“ (dále jen „IG Fanshop“).
                                                               II. Základní podmínky účasti v Soutěži
  • Soutěž probíhá na území České republiky; zapojit do Soutěže se lze také skrze síť Internet.
  • Doba trvání Soutěže: května 2020 (0:00:00) - 20. července 2020 (23:59:59).
  • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která:
   • nejedná v rámci své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu svého povolání; a
   • je starší 16 let; a
   • souhlasí s předáním věcných cen (odst. 4.2.) způsobem stanoveným v odst. 4.10. níže; a
   • souhlasí s pořízení obrazového a audiovizuálního záznamu dle odst. 4.9. níže; a
   • splní pravidla Soutěže stanovená v tomto dokumentu; a
   • není s Prodávajícím či Slavii v žádném jiném smluvním vztahu, než případně ve vztahu zákaznickém a ani není osobou blízkou osobě v takovém jiném smluvním vztahu; a

 

 • uskuteční nákup v hodnotě alespoň 299,- Kč ve A/NEBO uskuteční nákup v hodnotě alespoň 299,- Kč v Prodejně a využije možnosti zapojit se do Soutěže tím, že vyplní k tomu určený formulář (včetně odsouhlasení těchto pravidel a zpracování svých osobních údajů v souvislosti s účastí v Soutěži), který vhodí do k tomu určené nádoby umístěné v Prodejně.
              III. Další pravidla Soutěže a její průběh
  • Pro vyloučení všech pochybností se výslovně uvádí, že:
   • finální cena za jeden nákup u Prodávajícího (ať již v Prodejně nebo ve Fanshopu) musí činit částku alespoň 299,- Kč (a to případně i po uplatnění všech slev, dárkových poukazů či jiných výhod) - tedy, částka ve výši alespoň 299,- Kč musí být Prodávajícímu reálně uhrazena za jeden nákup (ať již v Prodejně či Fanshopu); a že
   • do hodnoty nákupu uskutečňovaného ve Fanshopu se nezapočítává cena za dopravu ani žádné jiné případné poplatky (tj. cena objednávky ve Fanshopu musí činit alespoň 299,- Kč před připočtením ceny za dopravu či případných jiných poplatků, jako např. poplatku souvisejícího se zvoleným způsobem platby za nákup); a že
   • jednotlivé nákupy provedené případně v době trvání Soutěže v hodnotě nižší než 299,- Kč za jeden nákup nelze sčítat.
  • Prodávající dále důrazně upozorňuje, že ze Soutěže bude bez jakékoli náhrady vyřazena každá soutěžní přihláška, která bude založena na:
   • objednávce, která byla následně stornována (k možnostem stornování objednávky blíže zejm. viz všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího dostupné na webu Fanshopu); nebo
   • nákupu, v souvislosti se kterým soutěžící jakožto zákazník Prodávajícího využije svého zákonného práva odstoupit od smlouvy v době 14 dní ode dne převzetí zboží.
  • Do Soutěže je možné se zapojit i opakovaně, stejně tak je možné se zapojit do Soutěže jak prostřednictvím nákupu v Prodejně, tak i prostřednictvím nákupu ve Fanshopu.
  • V rámci Soutěže či v jakékoli souvislosti se Soutěží je zakázáno jednání protizákonné, nemravné, narušující spravedlivou a čestnou soutěž nebo jednání, které je s to způsobit újmu jakékoli osobě nebo negativním způsobem zasáhnout do práv či oprávněných zájmů jakékoli osoby.
  • Vyplňuje-li osoba v souvislosti se Soutěží jakýkoli formulář či sděluje-li v souvislosti se Soutěží Prodávajícímu či Slavii jakákoli údaje, je povinna uvést veškeré údaje pravdivě a úplně, při zjevně nepravdivém či neúplném sdělení či vyplnění jakéhokoli údaje na/v soutěžním formuláři, je Prodávající oprávněn osobu, která formulář vyplnila či údaje sdělila, do Soutěže nezařadit či ji ze Soutěže vyřadit, a to bez ohledu na fázi Soutěže a okamžik zjištění daného porušení.
  • Prodávající je oprávněn nezařadit do Soutěže či ze Soutěže vyřadit osobu, u které zjistí či bude mít důvodné podezření na podvodné jednání, popř. že osoba nesplňuje, porušuje a/nebo obchází pravidla Soutěže, to vše bez omezení a zcela dle svého uvážení, aniž by byli Prodávající či Slavia povinni vést ohledně takové skutečnosti s dotčenou osobou jakoukoli korespondenci či diskuzi a/nebo poskytnout takové osobě jakoukoli kompenzaci (vč. náhrady újmy či nákladů).
  • Mezi Prodávajícím, Slavii a účastníky Soutěže nemusí nutně probíhat žádná přímá korespondence, komunikace či diskuze; Prodávající a Slavia jsou oprávněni kontaktovat až vítěze Soutěže, a to i jen pouze v souvislosti s vyhodnocením Soutěže a předáním a realizací výher.

 

     IV. Výhra, výherci, způsob určení výherců
 • Do Soutěže jsou zařazeny následující výhry ze strany Slavie:
 • 2x permanentní vstupenka na domácí zápasy HC Slavia Praha na sezonu 2020/21
 • 1x hraný dres č. 35 Tadeáš Hejna ze sezony 2019/20;

 

 • Do Soutěže jsou dále zařazeny následující věcné ceny ze strany Prodávajícího:
  • 1x mikina dle vlastního výběru z Fanshopu;
  • 1x triko z Fanshopu dle výběru Fanshopu;
  • 1x kšiltovka z Fanshopu dle vlastního výběru výherce
  • 1x šála z Fanshopu dle vlastního výběru výherce

 

 • Výherci jednotlivých výher budou určeni ze všech soutěžících (a všech jejich započitatelných soutěžních přihlášek), kteří se do Soutěže přihlásili v době jejího trvání a nebyli ze Soutěže vyřazeni.
 • Vítěz každé z výher bud určen losováním, které provede některý z hráčů A-týmu.
 • Losování vítězů Soutěže proběhne nejpozději do 2 měsíců ode dne ukončení Soutěže.
 • O losování vítězů jednotlivých výher bude pořízen videozáznam, který bude zveřejněn na webu Fanshopu, webu Slavie, FB Fanshopu, IG Fanshopu, FB Slavie a IG Slavie. Vítězové jednotlivých výher budou rovněž informováni telefonicky či e-mailovou zprávou.
 • Každý Soutěžící může vyhrát pouze jednu výhru. Jako podmínku pro vydání výhry jsou Prodávající a/nebo Slavia oprávněni požadovat prokázání identity výherce a originál soutěžní účtenky. Prodávající a Savia si vyhrazují právo zvolit náhradního vítěze v případě důvodného podezření na porušení pravidel Soutěže původním výhercem.
 • Nedohodne-li se výherce s Prodávajícím či Slaviou v konkrétním případě jinak, nelze právo na výhru převést na jinou osobu. Výherce není oprávněn požadovat po Prodávajícím či Slavii jakékoli jiné (zejm. peněžité) plnění než určený předmět výhry. Pokud kvůli okolnostem, na něž Prodávající či Slavia nemají vliv, nebudou Prodávající či Slavia schopni deklarované výhry poskytnout bez vynaložení nepřiměřeného úsilí, vyhrazují si právo udělit namísto nich výhru obdobného typu a odpovídající hodnoty. Nejedná se o veřejný příslib.
 • Zapojením do Soutěže soutěžící uděluje Prodávajícímu a Slavii pro případ výhry některé z cen souhlas s (i) uveřejněním svého jména a příjmení; a (ii) bezplatným pořízením a uveřejněním obrazového a/nebo audiovizuálního záznamu (reportáže) o předání Věcné ceny s tím, že uveřejnění může být realizováno na FB Fanshopu, IG Fanshopu, webu Fanshopu, webu Slavie, FB Slavie, IG Slavie či případně na jiné sociální síti či jiném komunikačním kanále Prodávajícího či Slavie, a to včetně případného využití k propagačním účelům, to vše po dobu 3 let ode dne ukončení Soutěže. Možnost pořídit fotografie a audiovizuální záznam z předání Věcných cen je podmínkou pro předání výhry výherci.
 • Předání Věcných cen jednotlivým výhercům proběhne formou:
  • osobního převzetí výhry v Prodejně – zvolí-li výherce tento způsob, je povinen vyzvednout si výhru nejpozději do 3 týdnů ode dne, kdy mu bylo oznámeno vítězství v Soutěži. Nedostaví-li se výherce v uvedené lhůtě k převzetí výhry v Prodejně, jeho nárok na výhru bez dalšího zaniká (ledaže se v konkrétním případě dohodne s Prodávajícím jinak); nebo
  • doručením výhry společně s objednávkou zboží z Fanshopu – zvolí-li výherce tento způsob, je povinen učinit ve Fanshopu objednávku nejpozději do 3 týdnů ode dne, kdy mu bylo oznámeno vítězství v Soutěži. Neobjedná-li výherce v uvedené lhůtě zboží z Fanshopu a/nebo nepřevezme-li zboží objednané v této lhůtě z Fanshopu, jeho nárok na výhru bez dalšího zaniká (ledaže se v konkrétním případě dohodne s Prodávajícím jinak).
                                                                                        V.Ostatní pravidla
  • Neuvádí-li tato pravidla či právní předpisy v konkrétním případě jinak, není soutěžící oprávněn vznášet vůči Prodávajícímu či Slavii jakékoli právní nároky či po nich požadovat jakékoli plnění.
  • Jakékoli dotazy, náměty či připomínky týkající se Soutěže je možné uplatnit přímo na Prodejně či zaslat Prodávajícímu elektronicky na e-mailovou adresu: fanshop@hc-slavia.cz. Nestanoví-li právní předpisy v konkrétním případě jinak, je Prodávající oprávněn naložit s takovými dotazy, náměty či připomínkami zcela dle svého uvážení.
  • Prodávající a Slavia si vyhrazují právo (i) změnit pravidla Soutěže, včetně případné změny doby trvání Soutěže (případné změny budou provedeny formou písemného dodatku k těmto pravidlům); a (ii) činit bez jakéhokoli omezení a zcela dle svého uvážení konečná rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Soutěže, a to včetně rozhodování sporných situací.
  • Žádný soutěžící nemá nárok na náhradu nákladů spojených s jeho účastí v Soutěži a Prodávající ani Slavia žádným způsobem neodpovídají za splnění jakékoli daňové, celní či jiné poplatkové povinnosti vyplývající případně pro soutěžícího z jeho účasti v Soutěži či výhry v ní.
  • Zapojením do Soutěže vyjadřuje soutěžící svůj bezvýhradný souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat.
                                                                              VI. Závěrečná ustanovení
  • Soutěž je pořádána dle českého právního řádu a veškeré právní vztahy vzniklé případně mezi Prodávajícím, Slavii a jakoukoli osobou účastnící se Soutěže se řídí českým právním řádem.
  • Poskytnutím osobních údajů dává soutěžící Prodávajícímu, resp. Slavii souhlas s jejich zpracováním. Více informací k tomuto viz příloha č. 1 jakožto nedílná součást těchto pravidel - Souhlas se zpracováním osobních údajů, informace o zpracování osobních údajů.
  • Dozorovým úřadem pro oblast zpracování osobních údajů v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/). Dozorovým úřadem pro oblast pořádání Soutěží je ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce (coi.cz), která je rovněž subjektem určeným k mimosoudnímu řešení sporu vzniklého případně mezi Prodávajícím a soutěžícím.
  • Tato pravidla nabývají účinnosti dne 13. 6. 2020 a jsou zveřejněna na webu Fanshopu, a v listinné podobě jsou k dispozici rovněž na Prodejně.

V Praze dne 12. 5. 2020

Příloha č. 1: Souhlas se zpracováním osobních údajů, informace o zpracování osobních údajů

Zapojením do Soutěže uděluje soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů získaných od něj Prodávajícím či Slavií v souvislosti s jeho účastí v Soutěži, a to způsobem a za podmínek uvedených níže (dále též jen „Souhlas“).

Zpracování osobních údajů v souvislosti se Soutěží se řídí zejm. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) a obecně závaznými právními předpisy České republiky upravujícími ochranu osobních údajů.

Správcem osobních údajů je Prodávající v případě údajů všech soutěžících. Samostatným správcem osobních údajů výherců Cen HC Slavia Praha je též Slavia.

Zpracovatelem osobních údajů je předně Prodávající a ve vztahu k osobním údajům výherců také Slavia, některé operace zpracování však mohou pro Prodávajícího či Slavia provádět i osoby poskytující Prodávajícímu či Slavii IT služby a provádějící pro Prodávajícího či Slavii správu IT systémů či další poskytovatelé zpracovatelských služeb (zejm. marketingových či účetních) či technologií (společně dále též jen „Poskytovatelé“). O bližší informace ohledně Poskytovatelů využitých případně ve vztahu ke konkrétnímu soutěžícímu je možné požádat na e-mailové adrese gdpr@unitycx.cz

Příjemci osobních údajů: S výjimkou (i) vlastních zaměstnanců; (ii) případně využívaných Poskytovatelů; (iii) výjimečně i orgánů veřejné moci (je-li to potřeba pro splnění povinnosti vyplývající pro Prodávajícího či Slavii z právních předpisů); (iv) případného předání osobních údajů subjektům podílejícím se na předání nebo dopravě výhry v Soutěži či zpřístupnění vyplývajícího z pravidel Soutěže nezpřístupňuje Prodávající ani Slavia tyto osobní údaje žádné třetí osobě. O bližší informace ohledně třetích osob, kterým jsou či byly osobní údaje konkrétního soutěžícího zpřístupněny lze požádat Prodávajícího na e-mailové adrese gdpr@unitycx.cz.

Účel zpracování osobních údajů: organizační zajištění a realizace Soutěže (zejm. vedení Soutěže, její propagace, řešení otázek souvisejících s účastí soutěžícího v Soutěži, vyhodnocení Soutěže, případně předání výhry), propagace a naplňování marketingové strategie Prodávajícího či Slavie. Právní základ zpracování: souhlas subjektu údajů (viz čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení GDPR)

Osobní údaje mohou být zpracovány také za účelem plnění právních povinností Prodávajícího či Slavie souvisejících s pořádáním Soutěže, právním základem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1, písm. c) Nařízení GDPR.

Doba uložení osobních údajů: Nejdéle na dobu 3 let od skončení Soutěže.

Udělení Souhlasu není zákonnou ani smluvní povinností a je dobrovolné, bez udělení Souhlasu však není možné se do Soutěže zapojit. Udělený Souhlas může soutěžící kdykoli odvolat, tím však není dotčena zákonnost zpracování založeného na Souhlasu uděleném před jeho odvoláním. V souvislosti s tím Prodávající a Slavia upozorňují, že odvoláním Souhlasu v průběhu Soutěže bez dalšího zaniká účast soutěžícího v Soutěži.

Základní práva dle Nařízení GDPR: (i) požadovat přístup k osobním údajům (viz čl. 15), opravu osobních údajů (viz čl. 16), jejich výmaz (viz čl. 17) nebo omezení jejich zpracování (viz čl. 18); (ii) na přenositelnost údajů (viz čl. 20); (iii) podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz) či se obrátit na soud. Subjekt osobních údajů má také právo vznést námitku dle čl. 21.

Prodávající ani Slavia nemají v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (ani příjemci ve třetí zemi) nebo mezinárodní organizaci. V souvislosti s pořádáním Soutěží neprovádí Prodávající ani Slavia automatizované rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení GDPR.

Uplatnit jakákoli práva či vznášet jakékoli dotazy či žádosti ve vztahu ke zpracování osobních údajů lze zejména elektronicky na e-mailové adrese gdpr@unitycx.cz.